Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA                                                                                      spēkā ar 2014.gada 1.janvāri

 SIA “Lazuri” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas nr. 40103476322. Šī Privātuma politika tiek piemērota SIA “Lazuri” klientu un tīmekļa vietnes www.solidwoodgifts.com (turpmāk tekstā – Vietne) lietotāju Personas datu vākšanai, izmantošanai un aizsardzībai.

Datu subjekts ir persona, kas var tikt tieši vai netieši identificēta.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, personas kods, adrese vai citi personu raksturojoši dati. Par Personas datiem nav uzskatāmi statistikas dati vai anonīmi dati, datu apkopojumi vai citi atvasināti dati, kas nav izmantojami atsevišķi vai kopīgi ar citiem datiem, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

1.Datu apstrādes apjoms.

SIA “Lazuri” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami SIA “Lazuri”  komercdarbības veikšanai. SIA”Lazuri” apņemas nodrošināt apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus pareizi un pilnīgi.
SIA “Lazuri” apstrādās Personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. Personas dati netiks nodoti  trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts.

2.Pareizība, pilnīgums un aktualizācija.

SIA “Lazuri” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja profilā.

3.Reģistrācija.

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA “Lazuri” ir tiesīga izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.Drošība.

SIA “Lazuri”veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

5.Izmantošana.

SIA “Lazuri” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “Lazuri” ir saņēmusi Personas datus.
Uzkrātos klienta Personas datus SIA “Lazuri” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA “Lazuri” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA “Lazuri” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

6.Pasūtījumu izdarīšana tiešsaistē.

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA “Lazuri” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un citus datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu. Tas ļauj SIA “Lazuri” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

7.Aptaujas un konkursi.

SIA “Lazuri”  laiku pa laikam veic Vietnes lietotāju aptaujas vai rīko konkursus. Lai arī dalība šajās aktivitātēs ir brīvprātīga, SIA “Lazuri” var būt nepieciešams pieprasīt informāciju no klienta, ja tas ir izvēlējies piedalīties attiecīgajā norisē. Aptauju rezultāti tiek apkopoti un padarīti pieejami citiem Vietnes lietotājiem, norādot citu līdzīgu lietotāju viedokļus attiecībā uz noteiktu tematu. Aptauju rezultāti tiek apkopoti tikai ar vispārējo rezultātu sniegumu, nenorādot atsevišķi konkrēta lietotāja atbildes. Informācija, kas tiks savākta konkursa vajadzībām, tiks izmantota konkursa norisei un uzvarētāju informēšanai, ja vien konkrētā konkursa noteikumos nebūs noteikts citādi.

8.E-pasta komunikācija ar SIA “Lazuri”.

Ja klients ir reģistrējies Vietnē un viņš ir atsevišķi piekritis saņemt e-pasta vēstules no SIA “Lazuri” ar aktuālāko informāciju SIA “Lazuri” laiku pa laikam sūtīs klientam šādus e-pastus par dažādiem SIA “Lazuri” produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā, īpašus piedāvājumus par/saistībā ar Vietnes piedāvātajām iespējām un izmaiņām, kas klientam varētu būt noderīgas. Klients savu atļauju e-pastu saņemšanai var atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot uz elina@solidwoodgifts.com e-pasta vēstuli, norādot savu vārdu un e-pasta adresi. Saņemot šādu e-vēstuli, SIA “Lazuri” izņems klienta datus no attiecīgo vēstuļu saņēmēju saraksta.

9.Nepilngadīgas personas.

SIA “Lazuri” nepārdot produktus nepilngadīgām personām. Produktus nepilngadīgām personām ir tiesīgi iegādāties pieaugušie – pilngadīgas personas. Ja klients ir jaunāks par 18 gadiem, viņš ir tiesīgs izmantot Vietni pirkumu veikšanai vienīgi vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.

10.Sīkdatnes.

SIA “Lazuri” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

11.Trešās puses.

SIA “Lazuri” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA “Lazuri” nodos Personas SIA “Lazuri” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA “Lazuri” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību.

SIA “Lazuri” maksājuma izpildei nepieciešamos datus nodos pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Tomēr šādos gadījumos SIA “Lazuri” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
SIA “Lazuri”pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.
SIA “Lazuri”apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

-Klients ir devis savu piekrišanu;
-Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
-Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
-Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

12.Piekļuve Personas datiem.

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA “Lazuri” informēs Datu subjektu par: Personas datiem, ko SIA “Lazuri” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. SIA “Lazuri” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA “Lazuri”saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA “Lazuri” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA “Lazuri” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

13.Piemērošana.

SIA „Lazuri” ir tiesīga laiku pa laikam grozīt šo Privātuma politiku pēc saviem ieskatiem. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama SIA “Lazuri” tīmekļa vietnē un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

14.SIA “Lazuri” Privātuma politika ir neatņemama sastāvdaļa no Vietnes noteikumiem.

15.Ja radušies jautājumi vai uzskatāt, ka jūsu Personas dati netiek apstrādāti atbilstoši šiem Privātuma politikai, lūdzam kontaktēties ar SIA “Lazuri” pa e-pastu:elina@solidwoodgifts.com

Open chat
Sveiki!
Kā varu Jums palīdzēt?